Nejen o teologii a studiu Bible

Rozkódování DA VINCI Kódu

DA VINCI kód přináší mnohé otázky, ale skutečné odpovědi na ně jsou ještě mnohem více šokující. Samotný důvod pak, proč toto dílo bylo napsáno a proč je tak populární zaskočilo i jeho autora. Nejde ani tak o to, zda spiknutí katolické církve popřelo to, že Ježíš byl ženatý s Marií Magdalskou a měli spolu i potomka?

Fakta v tomto článku nám přinesou odpověď, ale největší záhadou je proč vůbec tato kniha (film) přináší tolik otázek, a kdo za tím vším skutečně stojí? Není to ani tak autor knihy Dan Brown, ale někdo docela úplně jiný. Odkrytí jeho jména je stejně tak šokující jako samotná fakta ke vzneseným otázkám.

A mnozí o něm řeknou: „To je ten muž, který znepokojil zemi, a pohyboval královstvími?“

Evangelium Jidáše

Co že to evangelium Jidáše vlastně je? A proč je okolo toho takový rozruch? Do jaké míry to ohrozí základy křesťanské víry? A stojí církev a její politika skutečně za tím, že toto evangelium se nestalo součástí Bible?

Slovník pojmů

Retrogrese: odcházet zpět, zvláště do předchozího, nebo horšího stavu; degenerovat (srovnej s recidivou – odpadlictvím). K retrogresi dochází, když křesťan dovolí, aby jeho sentimentalita a pocit, co je a co není správné, vládl nad pravdou Božího Slova; také to znamená odejít od principů Božího zřízení do rebelie

Velikonoce – Bohu lze důvěřovat

Každý byl snad alespoň jenou zrazen nebo podveden a z toho důvodu má mnoho lidí problém s důvěrou. Nechtějí, aby se to opět stalo, a proto už nechtějí nikdy důvěřovat. Tímto sebeobranným mechanismem se však neuvěřitelně zraňují. Přicházejí tak totiž o skutečnou hloubku vztahů.

Pokora nebo hádka?

Těch, kteří jedli, pak bylo okolo čtyř tisíc. Ježíš je potom propustil, ihned nastoupil se svými učedníky na loď a přijel do dalmanutského kraje. Tehdy přišli farizeové a začali se s ním hádat a pokoušet ho tím, že od něho chtěli znamení z nebe. Ježíš si v duchu hluboce povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení vyhledává znamení? Amen, říkám vám, že tomuto pokolení žádné znamení dáno nebude!"
(Marek 8:9-12)

Dr. Carl H. Stevens – „Kdo je Pánem?“

"Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ale Ježíš mu řekl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný – Bůh. Přikázání znáš: abys nezcizoložil, nezabil, neukradl, nevydal falešné svědectví; cti svého otce i svou matku." A on řekl: "To všechno jsem dodržoval odmalička." Když to pak Ježíš uslyšel, řekl mu: "Chybí ti ještě jedno. Všechno, co máš, prodej a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. A pojď, následuj mne." Ale on, když to uslyšel, velice se zarmoutil. Byl totiž nesmírně bohatý. Lukáš 18:18-23