Retrogrese: odcházet zpět, zvláště do předchozího, nebo horšího stavu; degenerovat (srovnej s recidivou – odpadlictvím). K retrogresi dochází, když křesťan dovolí, aby jeho sentimentalita a pocit, co je a co není správné, vládl nad pravdou Božího Slova; také to znamená odejít od principů Božího zřízení do rebelie:
Ezechiel 33:30-33 "Ty, lidský synu, slyš. Synové tvého lidu si o tobě povídají u zdí a u vchodů do domů a mluví mezi sebou, jeden s druhým: »Pojďte a poslechněte, jaké slovo vychází od Hospodina!« Přicházejí k tobě, jako když se schází lid k rokování, a sedají si před tebou jako můj lid. Poslouchají tvá slova, ale podle nich nejednají. V ústech mají horoucí slova o tom, co udělají, ale jejich srdce tíhne za jejich mrzkým ziskem. (KB 1613 A ačkoli je sobě ústy svými libují, však za mrzkým ziskem svým srdce jejich odchází.) Tys pro ně jako ten, kdo horoucně a krásně zpívá a pěkně hraje. Poslouchají tvá slova, ale vůbec podle nich nejednají. Až to přijde, a už to nadchází, poznají, že byl mezi nimi prorok."
2 Petr 2:2 Jejich zhoubné cesty budou následovat mnozí a cesta pravdy bude skrze ně vydávána potupě.