Viz. Lotova žena Lk17:32, Gen19:26, David, který nevyšel do bitvy a zhřešil s Batšebou 2Sam11:1-2, apod. Lk17:32Vzpomeňte na Lotovu ženu! Gen19:26Lotova žena šla v zadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup 2Sam11:1Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Jóaba a s ním své služebníky I celý Izrael, aby hubili Amónovce a oblehli rabu. David však zůstal v Jeruzalémě Naopak jít, znamená růst a život. Růst v našem vztahu s Bohem, jít dopředu v chůzi víry, jít extra míli, jít do celého světa. Chůzí pak rosteme nejen duchovně, ale i do počtu (Abram vyšel z chaldejského Uru, učedníci následovali Krista, Petr vyšel na hladinu vody a mnozí do Jeruzaléma, Samaří a až na sám konec světa).

Nikdo nikdy nebyl Bohem povolán, aby byl pasivní křesťan, ale aby „šel“. Motivací toho všeho je Kristova láska. Eph4:11-12…aby své vyvolené (svaté) dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla. (Ef4:11-12,16; Jan3:16; Řím10:13-15; Mt28:18-20; Mk16:14-18; Lk24:36-49; Jan20:19-23, Skutky1:6-8, příběh Jonáše apod.)

Comments are closed.