A CO EVANGELIUM JIDÁŠE?

Mnoho lidí dnes má plná ústa evangelia Jidáše a používají je za důkaz o tom, že je vlastně dobře, že nikdy nevěřili Bibli a církvi. Pokud někdo něco takového řekne, tak neví vůbec o čem mluví a pokud přesto bude argumentovat nějakými fakty nebo i citací z Jidášova textu, tak převzal někde nějaké údaje, které sice mohou být pravdivé, ale pravděpodobně ne úplné a mnohdy částečně zkreslené.

A.D. 30 † JIDÁŠ IŠKARIJOTSKÝ

Mnozí ani nevědí, protože se k tomu nepodává dostatečné vysvětlení, že evangelium Jidáše nenapsal biblický Jidáš. Jidáš Iškarijotský zemřel v roce 30 po Kristu sebevražedným oběšením (Mt 27:5) a následně vyhřeznutím vnitřností po svém pádu (Skutky 1:18). Evangelium Jidáše však bylo napsáno, až někde před rokem 180 po Kristu. To znamená, že s původními evangelii nemá vůbec nic společného a je to skoro to samé, jako kdyby dnes někdo napsal nějaké další nové „evangelium“. To by s výpovědí o Kristu a jeho životu asi nemělo moc co do činění, že ano.

POLITIKA CÍRKVE

Velice populární je i tvrzení, že tehdejší ranná církev si z „politických důvodů“ nepřála, aby se určité „evangelia“ dostali do Biblického kánonu. Mnozí také tvrdí, že Biblický kánon byl sestaven z rozhodnutí a popudu jednoho člověka, Sv.Athanasia, ve čtvrtém století (367 po Kristu). Pravdou však je, že Sv.Athanasius poslal církvím v egyptě pouze doporučující dopis o používání 27 Novozákonních knih, které už dávno byly v obecném používání tehdejších církví. Varoval tím jen o výskytu mnohých dalších gnostických spisů, zvaných též evangelia, které však neměli žádné spojení s Ježíšem Kristem.

KÁNON

Samotný kánon pak byl uzavřen až v roce 397 po Kristu na církevním sněmu v Kartágu. Opět se nejednalo o rozhodnutí církve o tom, které knihy budou součástí a Bible, a které ne, jak se mnohokrát podává, ale šlo jen o uzavření kánonu již obecně přijatých biblických dokumentů z důvodu vzrůstajícího počtu heretických spisů. Právě z důvodu, aby se v pozdější době tyto neautoritativní spisy nedostali do Bible, sněm v Kartágu uzavřel Biblický kánon obsahující 27 Novozákonních knih tak jak je máme v Bibli dnes. Novozákonní kánon se formoval z období apoštolů, dále z období po-apoštolské éry a byl uzavřen samotným kánonem v roce 397 v Kartágu. Tyto knihy byli v běžném používání tehdejších církví a pro jejich úplné uzavření se používalo několik kritérií. Použiji jen několik, které potvrdí, že evangelium Jidáše není žádnou senzací, natož hrozbou pro křesťanství. Jedním z nich bylo, zda kniha je v souladu s apoštolským vyznáním víry, dalším kritériem bylo, zda spis je široce přijat a rozpoznán, a dále zda má autoritu apoštolství. Tím se myslí, zda byla tato kniha napsána samotným apoštolem, a nebo má-li alespoň autoritu apoštolství? Např. Lukáš (Ev.Lukáše, Skutky) nebyl apoštolem, nicméně byl současníkem a společníkem Pavlovým na jeho cestách a vše sepsal od očitých svědků Ježíšova života (Lk1:2). Marek byl společníkem obou apoštolů Petra a Pavla, Jakub a Juda byli nevlastní bratří pána Ježíše Krista a společníci apoštolů v ranné Jeruzalémské církvi. Ostatní pisatelé byli už samotnými apoštoli. Jak vidíme, evangelium Jidáše neprošlo již těmito třemi základními testy.

CHTĚLA CÍRKEV UMLČET HLAS EVANGELIA, KTERÉ ÚDAJNĚ JEDINÉ POCHOPILO KRISTA?

Evangelium Jidáše je gnostické učení, které nebylo církví schováno. Naopak, již Irenaeus, církevní otec, žák Polykarpa, který sám byl učedníkem Janovým, o tomto spisu píše a varuje před ním ve svých učeních “Proti Herezím”. Nebyl jediný a evangelium Jidáše bylo obecně světu dlouhou dobu známo právě ze spisů různých církevních otců, kteří před ním varovali. Přestože doposud nebylo objeveno a rozluštěno, nejedná se o žádnou “objevenou novinu”, která by přinesla “nové” světlo a “nový” výklad křesťanství, ačkoliv se o to někteří pokoušejí. Irenaeus odsoudil toto evangelium, které se dívá přátelsky na zrazení Krista a popisuje Jidáše jako učedníka, který byl vybrán jako tragický hrdina k tomu, aby Krista zradil.

HISTORIE EVANGELIA JIDÁŠE

Nakonec se podívejme na nějaká data ohledně tohoto dokumentu:

Rok 30 po Kristu – Jidáš Iškariotský zemřel

Rok 180 po Kristu – Evangelium Jidáše napsáno

Rok 220 – 340 po Kristu – Evangelium Jidáše kopírováno

Rok 1970 po Kristu – Evangelium Jidáše objeveno

Rok 2006 po Kristu – Evangelium Jidáše obnoveno a přeloženo

Gospel of Judas

Comments are closed.