Nejen o teologii a studiu Bible

DISPENZACIONALIMUS (systém rozdílných správ)

Protože minulé věky, přítomný věk a budoucí věky Bible zjevně učí (Ef 1:10; 3:1-6), teologové zastávající teorii jedné Smlouvy, uznávají rozdílné věky, nebo časové periody, ale přemýšlí o nich pouze jako o rozdílných způsobech uvedení identického Božího záměru. Písmo zcela jasně buduje celou doktrinální strukturu na existenci věku minulého, přítomného a budoucího. Popřít toto rozdělení, které se týká rozdílných Božích záměrů znamená odložit zásadu "sola scriptura".   

Mistr Jan Hus

Jan Hus se narodil roku 1371 v Husinci u Prachatic. Od roku 1390 studoval na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1393 získal titul bakaláře a v roce 1396  titul mistra svobodných umění. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze. V letech 1401 – 1402 byl děkanem artistické fakulty, od roku 1402 kázal v Betlémské kapli v Praze na Starém Městě. Od roku 1409 byl rektorem Univerzity Karlovy v Praze.

Je to holka!! – ale ona to už ví

Jak se dovídají nemluvňata, jakého jsou pohlaví? Částečně je to vrozené, částečně ze svého prostředí, argumentují britští vědci v nové knize, z níž publikoval ukázku deník Daily Telegraph. Shrnujeme.

Jsou biblické dokumenty spolehlivé?

Autor: James F. Williams

B. F. Westcott a F. J. A. Hort, autoři Nového zákona v původní řečtině, také říkají: "Kdybychom odsunuli stranou srovnatelné triviality, jako změnu pořadí, vložení nebo vynechání gramatického členu u vlastních jmen a podobné, je, podle našeho názoru, na celém Novém zákoně zpochybnitelná asi tak jedna tisícina." (9) Jinými slovy, malé změny a varianty v rukopisech nemění hlavní učení a už vůbec nemohou postihnout křesťanství jako takové. Poselství zůstává stejné, ať s variantami nebo bez variant.

Skutečná láska a přátelství

Láska je téma o kterém byly napsány tuny knih. Co to však je skutečná láska? Je to jen sentimentální pocit? Co to znamená chovat se ve shodě s láskou? Příkladem láskyplného chování je nám Bůh, Ježíš Kristus! 1. Jan 4:16 A my jsme poznali tu lásku, kterou má Bůh k nám, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska, a kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.

Vynaložit sám sebe

Pastor Carl H. Stevens, (zakladatel církve Greater Grace World Outreach, www.ggwo.org)

Skutky 20:24 "Ale já na to nic nedbám, ani si necením své duše víc, než abych s radostí dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych vydával svědectví evangeliu Boží milosti. Být opravdovým Božím služebníkem znamená, že si na svůj život nenárokujete vlastnické právo. Znamená to, že Ježíše Kristus je Pánem vašeho života a je tím, který ho kontroluje.