Boží Slovo nám opakovaně zděluje, jak je důležité si dávat pozor na to co posloucháme, čím plníme naši duši. Je zajímavé, že sekulární psychologové na tento princip do určité míry také přišli. Například při léčení deprese, první věc, která je pacientovi doporučena je, aby se nedíval na zprávy. Přemýšlejme a poslouchejme pravdu, která čistí naší duši a dává nám radost.

Přestaň, synu můj, poslouchati učení, kteréž od řečí rozumných odvozuje. Přísloví 19:27

Je jen na nás, co budeme poslouchat. Rozlišení (Žd 5:14, 1.Jan 4:1) znamená, že neposloucháme učení, které nás odvádí od Boha a od učení Božího Slova.

Zlý člověk pozoruje řečí nepravých, a lhář poslouchá jazyka převráceného. Přísloví 17:4

Když posloucháme lež, znamená to že jsme lháři, když posloucháme lidi, kteří jsou k tomu co říkají motivováni emocionální rebelií vůčí Boží vůli pro jejich život, jsme sami zlí.

Žijme v Kristově lásce, která se neraduje z nepravosti 1. Kor 13:6, žijme naplněni Božím Slovem, a Duchem Svatým.

Efezským 5:18 – 21 Neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni Duchem. Mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a poddávejte se jedni druhým v Boží bázni.
 

 

1 Comment

  1. Pingback: fibromyalgia cbd marijuana

Comments are closed.