Co je špatné na knize DA VINCI kód?

Špatné je to, že tato kniha se snaží podkopat autoritu Bible a vůbec celého křesťanství jak u širokého publika nevěřících, tak ale také i nevěřících, kteří nejsou pevně zakotveni ve víře. Jedná se o nevelu, což znamená že postavy a jejich příběhy jsou smyšlené, nicméně historické události a fakta by měli být co možná nejpřesnější. Tak to ale v tomto případě není. Tato kniha se pomocí mnoha lživých výroků snaží přinést úplně jiný než tradiční Biblický pohled na křesťanství. Takových pokusů bylo v historii již mnoho, fascinující je však ten fakt, že v této době se tomu dostalo takové popularity.

DUCH VĚKU

Tak jak se blíží kataklismické završení dějin světa (Židům 2:8), tak i atmosféra zintenzivňuje svojí aktivitu. Říká se tomu “duch věku – běh tohoto světa, směr” (podle německého – Zeitgeist). Bible udává též termín AION a KOSMOS. První mluví o době nebo-li opět duch věku, druhý pak o řádu, který v dnešním světě je. Jedná se o Satanský systém, který je v nepřátelství s Bohem a pod vládou knížete moci povětří. Efezkým 2:2 BKRALV nichž jste někdy chodili podle obyčeje (AION) světa (KOSMOS) tohoto a podle knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá (ENERGEO) v synech zpoury. Duch tohoto věku, tento světský satanský systém a nespasení lidé jsou energizováni nadpřirozenými démonskými mocnostmi a stojí v aktivní opozici vůči Bohu. Dnešní postmodernistická doba je doslova nabitá (energizovaná) tímto duchem, který v poslední době představuje návrat zpět ke spiritismu, duchům a různým přírodním silám apod. Aktivní nástup tohoto duchu lze vidět v úspěšné sérii dílů Harry Potter-a, který vychovává a připravuje celou mladou generaci na spiritismus. Otevřený útok na Bibli samotnou, Boží řeč, není opět nic nového a Satan nezměnil svojí strategii, neboť ví, že Boží slovo má moc spasit naše duše… Gen 3:1 Řekl snad Bůh…? Tento duch se opět projevuje v ohromné popularitě knihy DA VINCI kód, která ne náhodou vyšla před třemi lety v období velikonoc. Tyto velikonoce pak došlo ke zveřejnění opět ohromně populárního Evangelium Jidáše. Je to duch této doby a jejím autorem je její vládce – Satan.

AUTOREM KNIHY NENÍ JEN DAN BROWN

Autorem této knihy není jen Dan Brown, který je mimochodem v současné době obžalován za její plagiát(1), ale především duch, který jej inspiroval a vedl k jejímu sepsání. Dan Brown se vlastně stal jen nástrojem a byl použit jako pero v ruce autora. Autora, jehož jménem je Satan (což přeloženo z hebrejštiny znamená “protivník”). A mnozí řeknou s ůdivem: “tak to byl On?” Isajáš 14:16 BKRTi, kdož tě uzří, za tebou se ohlédati, a tebe spatřovati budou, říkajíce: To-liž jest ten muž, kterýž nepokojil zemi, a pohyboval královstvími?

DA VINCI Kód – lži a skutečná fakta

Zde uvedeme několik údajů, které jsou uváděné v knize DA VINCI kód a vedle připojíme stručná skutečná fakta a odpovědi.

DA VINCI KóD – uvádí, že Bible je dílem člověka, byla historickým záznamem těžké doby, a že skrze ta léta prošla vývojem (evolucí).

FAKTA – Bible obsahuje dvě části, Starý a Nový zákon (smlouvu), , napsána v rozmezí vice než 1500let více než 40-ti autory z nichž někteří byli státníky, jinní pastýři, hudebníky, králi a vojevůdci. Byla psána na poušti, v jámě, v palácích, ale i ve vězení. A přesto Bible má jednotné poselství. Nikdy neprošla žádným vývojem a změnami, protože jednou sepsaný spis byl rozpoznán jako Bohem daný (vdechnutý) a tím vysoce ceněný a chráněný a i dokonce jeho kopírování probíhalo za pečlivě střežených pravidel.

DA VINCI KóD – o dnešní podobě Bible rozhodl emperor Constantine, aby prosadil politické důvody církve.

FAKTA – Starý zákon byl uznán již dávno před samotným Constantinem ne později než 400 před Kristem. Důkazem toho je i Septuaginta  (řecký překlad hebrejštiny), která samotná byla sepsána mezi léty 250-150 před Kristem a to samotnými židy, v době, kdy církev ještě neexistovala. (Nový zákon viz. další paragraph).

DA VINCI KóD – do nového zákona byly vybrány jen 4 evangelia z více než 80ti existujících evangelií.

FAKTA – Nový zákon obsahuje 27knih z nichž 4 jsou evangelia. Tyto evangelia byly sepsány velice krátce po daných událostech a to očitými svědky  nebo komentářem z první ruky (Lukáš). Žádné z nich nebylo sepsáno později než 70po Kristu, a to se týká i evangelia Janova(2). (rok 70 je zničení chrámu v Jerusalémě). Tyto evangelia dále byla v běžném používání církvemi a jimi též už v tehdejší době rozpoznány. Na druhou stranu gnostická evangelia, kterých je jen asi 6 vznikly až v mnohem pozdější době nejdříve ve 2.stol. a některá možná až ve stoletím 3tím po Kristu a to lidmi, kteří Krista ani samotné apoštoly či učedníky druhé generace ani neznali. Dokonce ani nebyly napsány autory, ani nemohly být (byli již zhruba 100-200let po smrti), pod jejichž jménem se tak udává.

DA VINCI KóD – gnostická evangelia nebyla vybrána do Bible, protože církev chtěla Krista zbožštit.

FAKTA – Gnostická evangelia např. Evangelium Tomáše, Filipa, Marie nebo  Evangelium Kristova dětství od Tomáše zdůrazňuje takové Kristovy  zázraky, že kdyby záměrem církve bylo žbožštit Krista, tyto evangel. by se staly součástí Bible.

DA VINCI KóD – gnostická evangelia nebyla vybrána do Bible, protože církev chtěla snížit úroveň, hodnotu a roli žen.

FAKTA – Kdyby toto bylo skutečným záměrem církve, evangel. Tomáše by se s největší pravděpodobností stalo součástí Bible, neboť udává, že  ať “Marie odejde, neboť ženy nejsou hodny života” a Ježíš prohlašuje, že “jí povede a učiní z ní muže, aby se stala živoucím duchem jako jsou muži” a “že každá žena, která se stane mužem vstoupí do Božího království”.

DA VINCI KóD – jiná gnostická evangel. nebyla vybrána, protože mluví o vztahu Krista a Marie Magdalské.

FAKTA – Zde se jedná pouze o evangelium Máří Magdaleny, které píše o tom, že jí udajně Ježíš miloval vice než učedníky. Toto evangelium bylo  sepsáno až někdy ve 3.stol a diskredituje samo sebe ve světle ostatních gnostických evangelií, mezi než spadá. Mnozí jej vykládají tak, že Ježíš předal vedení církve právě Marii Magdalské, a že Ježíš byl údajně tím prvním feministou vůbec. Naopak Tomášovo evangel. je zase svým charakterem anti-feministické a tak jedno popírá druhé. Vytvořit takovou doměnku, že Kristus s Marií měli poměr, či dokonce potomka, je více než jen spekulací a násilím na výkladu historie, když ostatní Biblické i mimobilické dokumenty hovoří jinak. (všech 27knih NZ, Josefus Flavius, církevní otcové 1.století jako učedník Janův Polykarp a jeho učedník Irenaus a mnozí další.)

poznámky: (1) London-News Telegraph 10/21/2005 www.telegraph.co.uk (2) John A.T.Robinson, Redating the New Testament, Philadelphia, Westminster, 1976 josh.davinciquest.org

ŘEKL SNAD BŮH…?

Tato otázka je známa co svět světem stojí a poprvé se objevila už v knize Genesis z úst samotného hada: Gen 3:1 CBK Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl ..? nebo přesněji .. Gen 3:1…vskutku vám Bůh řekl ..? Satanův útok od počátku byl směřován na Boží Slovo a není divu že je tak i nadále. Podobné snahy o diskreditaci Božího Slova – Bible, zde byly vždy v různých formách, avšak Bible vždy obstála a vždy obstojí. Mt 24:35Nebe a země pominou, ale má slova nepominou

Comments are closed.