Naše jistoty a co Bůh slibuje..

Filipským 1:20 podle mého dychtivého očekávání a naděje, že v ničem nebudu zahanben, ale že ve vší smělosti bude jako vždy tak i nyní Kristus veleben na mém těle, ať už skrze život nebo skrze smrt.

Přijatelný špatný motiv.

Filipským 1:18 Ale co na tom! Aspoň se jakýmkoli způsobem, ať už naoko nebo opravdově, káže Kristus. A z toho se raduji a budu radovat i nadále.

Tvoří můj motiv moje činy?

Filipským 1:15 Někteří sice kážou Krista ze závisti a nevraživosti, jiní však z dobré vůle. 1:16 Jedni hlásají Krista ze ctižádosti, neupřímně a mají za to, že mi k mému vězení přidají soužení; 1:17 druzí však z lásky, neboť vědí, že jsem postaven k obraně evangelia.

Prospěch evangelia

Filipským 1:12 Chtěl bych však, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia, 1:13 takže celé císařské gardě i všem ostatním je známo, že mé vězení je pro Krista, 1:14 a mnozí bratři v Pánu se spolehli na mé vězení a mají mnohem větší smělost mluvit Slovo beze strachu.

První místo v našem životě

Filipským 1:9-10 A modlím se za to, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v poznání a ve vší vnímavosti, 1:10 tak abyste rozeznávali důležité věci od nedůležitých, abyste byli upřímní a bezúhonní až do Kristova dne

„Nesmíš!“ A nebo je to: „miluji“.

Filipským 1:9b A modlím se za to, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v poznání a ve vší vnímavosti, 1:10 tak abyste rozeznávali důležité věci od nedůležitých, abyste byli upřímní a bezúhonní až do Kristova dne