Mat 2:1-11 Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce přijeli do Jeruzaléma, Řkouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce, a přijeli jsme klaněti se jemu. To uslyšev Herodes král, zarmoutil se i všecken Jeruzalém s ním. A svolav všecky přední kněží a učitele lidu, tázal se jich, kde by se Kristus měl naroditi. Oni pak řekli jemu: V BETLÉMĚ JUDOVĚ. Nebo tak jest psáno skrze proroka: A TY BETLÉME, ZEMĚ JUDSKÁ, NIKOLI NEJSI NEJMENŠÍ MEZI KNÍŽATY JUDSKÝMI; NEBOŤ Z TEBE VYJDE VÝVODA, KTERÝŽ PÁSTI BUDE LID MŮJ IZRAELSKÝ (Mich 5:2). Tedy Herodes tajně povolav mudrců, pilně se jich ptal, kterého by se jim času hvězda ukázala. A když je propouštěl do Betléma, řekl: Jdouce, ptejte se pilně na to dítě, a když naleznete, zvěstujtež mi, ať i já přijda, pokloním se jemu. Oni pak vyslyševše krále, jeli. A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši, stála nad domem, kdež bylo dítě. A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou. I všedše do domu, nalezli dítě s Marijí matkou jeho, a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru. Biblická zpráva nám zde vypovídá o trochu podivuhodné putovné hvězdě, o které mnozí tvrdí rozličné věci, nejvíce však to, že se jendá o kometu. Tak bývá také nejčastěji zobrazována na nám dobře známých betlémech. Že se však o kometu nejedná je z písma jasné. Vždyť ona hvězda se mudrcům nejprve zjevila na východě, ukázala směr nebo je i vedla a pak zmizela. To je patrno z toho, že se jich samotných Herodes na onu hvězdu vyptává. „Hvězda“ se jim pak opět ukazuje, z čehož se radují, a dokonce je vede a pak se i zastaví nad domem, kde bylo dítě. Hvězda je nevedla pouze do města narození Kristova, neboť místo jim bylo známo od proroka (Micheáše), ale přímo na místo, kde se nalézal Kristus. Řecký originál ani neuvádí tak jako má Bible Kralická, že se „hvězda“ zastavila „nad domem“, ale přesněji „zastavila se tam, kde dítě bylo“, což může znamenat nad místem a možná i nad samotným dítětem. Tak to totiž chápali i někteří církevní otcové, a proto je narozený Ježíš často malován se svatozáří, která má představovat onu „hvězdu“ zastavivší se na Kristovou hlavou. Pohleďme však dále na to, co praví samo písmo a jak nám onu hvězdu definuje.

Hvězda v Biblickém pojetí má mnoho významů. Může skutečně znamenat hvězdu, kterou vidíme na nebesích (Gen1, Neh4:21), souhvězdí (Job9:9), dokonce i kometu – „hvězda bludná“ (Juda1:13), ale většinou někoho v autoritě, autorita, hodnost, princ, král, vládce či posel. Tak uvádí Mt2:2 i Num 24:17 hvězda=král či hodnost, Gen 37:9 a Dan 8:10 hvězda=lidé a vládci, hodnostáři, ale také velice často samotní andělé jakožto poslové a bytosti v autoritě. Kniha Zjevení 1:20 opět definuje hvězdu jako posla, a tentokrát se dokonce jedná o jednotlivé pastory-učitele ve vedení jednotlivých církví. Zjevení 1:20Tajemství sedmi hvězd, kteréž jsi viděl v pravici mé, a sedm svícnů zlatých, jest toto: Sedm hvězd jsou andělé (poslové, pastoři-učitelé) sedmi církví; a sedm svícnů, kteréžs viděl, jest těch sedm církví. Kniha Jób pak mluví o hvězdách jako o nebeských andělích, kteří byli přítomní stvoření. Job 38:7 Když prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní, a plésali všickni synové Boží (andělé). A jinde hvězda opět mluví o autoritě, tentokrát o řádu, o autoritě svěřené jako třeba hvězda na uniformě, hodnost apod. Zj 2:28A dám jemu hvězdu jitřní. O Satanově pádu pak je řečeno, že strhl s sebou třetinu andělů=třetinu hvězd. Zj 12:4a Jehož ocas strhl třetinu hvězd s nebe, a svrhl je na zem. Stejně tak hvězdy v Iza 14 znamenají autority, nad které se Satan povýšil a opět se nejedná o nikoho jiného než o anděly. Satan sám chtěl být vládcem všeho. Iza 14:13 Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční.

Zde vidíme, že Betlémskou hvězdou nemohl být žádný meteorit či kometa, neboť nebeská tělesa se tak pohybovat, zastavovat a opět pohybovat nemohou, natož ještě aby přivedli lidi k dítěti, kteréž se narodilo Králem Židovským. Záhadnou putovnou Betlémskou hvězdou byl tedy anděl, nebeský posel v autoritě, který dovedl mudrce ke Kristu, ke Spáse. Nechte se tedy i Vy vést tyto Vánoce vaší „Betlémskou hvězdou“, vaším andělem ke Spáse = ke Kristu Ježíši. Židům 1:14 Zdaliž všickni nejsou služební duchové (andělé), kteříž posíláni bývají k službě pro ty, jenž mají dědičně obdržeti spasení? Skutky 4:12 A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména (Ježíš Kristus) pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti.

436 Comments

 1. Pingback: Lincoln Georgis

 2. Pingback: Reba Fleurantin

 3. Pingback: Cory Chase MILF City

 4. Pingback: MILFCity

 5. Pingback: domain-portfolio

 6. Pingback: Online Assignment Writers

 7. Pingback: Academic Assignment Help

 8. Pingback: Homework Help

 9. Pingback: Assignment help

 10. Pingback: moisturize foot

 11. Pingback: natural anti histamine

 12. Pingback: zinc sunscreen

 13. Pingback: Click Here

 14. Pingback: Click Here

 15. Pingback: Click Here

 16. Pingback: Click Here

 17. Pingback: Click Here

 18. Pingback: Click Here

 19. Pingback: Click Here

 20. Pingback: Click Here

 21. Pingback: Click Here

 22. Pingback: Click Here

 23. Pingback: Click Here

 24. Pingback: Click Here

 25. Pingback: Click Here

 26. Pingback: Click Here

 27. Pingback: Click Here

 28. Pingback: Click Here

 29. Pingback: Click Here

 30. Pingback: Click Here

 31. Pingback: Click Here

 32. Pingback: Click Here

 33. Pingback: Click Here

 34. Pingback: Click Here

 35. Pingback: Space ROS

 36. Pingback: robotics case study

 37. Pingback: Click Here

 38. Pingback: Click Here

 39. Pingback: Click Here

 40. Pingback: Click Here

 41. Pingback: Reputation Defenders

 42. Pingback: Reputation Defenders

 43. Pingback: Reputation Defenders

 44. Pingback: Click Here

 45. Pingback: Click Here

 46. Pingback: Click Here

 47. Pingback: Click Here

 48. Pingback: Click Here

 49. Pingback: Click Here

 50. Pingback: Click Here

 51. Pingback: Click Here

 52. Pingback: Click Here

 53. Pingback: Click Here

 54. Pingback: Click Here

 55. Pingback: Click Here

 56. Pingback: Click Here

 57. Pingback: Click Here

 58. Pingback: Click Here

 59. Pingback: Click Here

 60. Pingback: grand rapids dentist

 61. Pingback: grand rapids teeth whitening

 62. Pingback: Click Here

 63. Pingback: Click Here

 64. Pingback: https://gquery.org/

 65. Pingback: Click Here

 66. Pingback: Click Here

 67. Pingback: Click Here

 68. Pingback: Click Here

 69. Pingback: Click Here

 70. Pingback: Click Here

 71. Pingback: Click Here

 72. Pingback: Click Here

 73. Pingback: Click Here

 74. Pingback: Click Here

 75. Pingback: Click Here

 76. Pingback: Click Here

 77. Pingback: Click Here

 78. Pingback: Click Here

 79. Pingback: invite and earn

 80. Pingback: Click Here

 81. Pingback: Click Here

 82. Pingback: Click Here

 83. Pingback: Click Here

 84. Pingback: Click Here

 85. Pingback: Click Here

 86. Pingback: Click Here

 87. Pingback: Click Here

 88. Pingback: Click Here

 89. Pingback: Click Here

 90. Pingback: 실제 현금 카지노

 91. Pingback: 무료 카지노 게임

 92. Pingback: best-premium-domains

 93. Pingback: theformationscompany

 94. Pingback: top cardano nft projects

 95. Pingback: new cryptocurrency release 2022

 96. Pingback: Google reviews

 97. Pingback: Australia Porn Stars

 98. Pingback: reputation defenders

 99. Pingback: 2023 Books

 100. Pingback: dying

 101. Pingback: census records

 102. Pingback: marriage records

 103. Pingback: IRA Empire

 104. Pingback: mr fixit football betting tips

 105. Pingback: Chirurgiens esthétique Tunisie

 106. Pingback: Chirurgie esthétique Tunisie

 107. Pingback: Chirurgie Tunisie

 108. Pingback: National Chi Nan University

 109. Pingback: Top Management fue

 110. Pingback: Academic freedom

 111. Pingback: Fikry Group Ford

 112. Pingback: Academic Partnerships (AP)

 113. Pingback: لوائح كلية التجارة

 114. Pingback: MBA in FUE

 115. Pingback: بيئة تعليمية عالية الجودة

 116. Pingback: MBA tuition fees

 117. Pingback: MBA

 118. Pingback: Business leadership training in Egypt

 119. Pingback: Finance research

 120. Pingback: Evolving curriculum and teaching methods

 121. Pingback: التميز الأكاديمي

 122. Pingback: Summer Internship

 123. Pingback: What can you do with an economics and political science degree

 124. Pingback: Department of Pharmacognosy and Medicinal Plants

 125. Pingback: Awareness Campaigns for pharmacy students at future university

 126. Pingback: Medication safety

 127. Pingback: Dental specialization programs

 128. Pingback: نظام امتحان كلية طب الفم والاسنان

 129. Pingback: البحث الاكاديمي في طب الفم والاسنان

 130. Pingback: نظام التعليم

 131. Pingback: Research Advancement

 132. Pingback: engineering majors

 133. Pingback: Bachelor's Degree in Computer Engineering

 134. Pingback: FUE

 135. Pingback: Information Technology Careers

 136. Pingback: Alumni network

 137. Pingback: top university in egypt

 138. Pingback: top university in egypt

 139. Pingback: Deputy Chairman of the Board of Trustees

 140. Pingback: QS World Universities ranking

 141. Pingback: student exchange

 142. Pingback: الكيمياء الطبية

 143. Pingback: ما هو افضل تخصص في ادارة الاعمال

 144. Pingback: MBA admission requirements

 145. Pingback: ما هي الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

 146. Pingback: استمارة طلب التقديم بجامعة المستقبل

 147. Pingback: Personal statement for future university

 148. Pingback: متطلبات القبول لجامعة المستقبل

 149. Pingback: Quality of life

 150. Pingback: البحث العلمي المبتكر

 151. Pingback: زراعة الاسنان

 152. Pingback: Information Technology Education

 153. Pingback: Application deadlines for future university

 154. Pingback: https://www.kooky.domains/post/the-importance-of-dns-in-web3-domain-management

 155. Pingback: https://www.kooky.domains/post/why-businesses-should-consider-using-web3-domains

 156. Pingback: https://www.kooky.domains/post/introduction-to-blockchain-technology

 157. Pingback: Professional Human Resources Management education

 158. Pingback: Business school in Egypt

 159. Pingback: Faculty of economics & political science

 160. Pingback: Research Activities for pharmacy students at future university

 161. Pingback: Oral biology and oral pathology department

 162. Pingback: admission requirements for the College of Engineering

 163. Pingback: Faculty of Computers and Information

 164. Pingback: future unversity in egypt news

 165. Pingback: التدريب على علاج جذور الأسنان

 166. Pingback: MSc in pharmacy

 167. Pingback: برامج البكالوريوس في جامعة المستقبل

 168. Pingback: Maillot de football

 169. Pingback: Maillot de football

 170. Pingback: Maillot de football

 171. Pingback: Maillot de football

 172. Pingback: Maillot de football

 173. Pingback: Maillot de football

 174. Pingback: Maillot de football

 175. Pingback: Maillot de football

 176. Pingback: Maillot de football

 177. Pingback: Maillot de football

 178. Pingback: Maillot de football

 179. Pingback: Maillot de football

 180. Pingback: Maillot de football

 181. Pingback: Maillot de football

 182. Pingback: Maillot de football

 183. Pingback: Maillot de football

 184. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 185. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 186. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 187. Pingback: Luce lineare LED

 188. Pingback: hack squat

 189. Pingback: butterfly musculation

 190. Pingback: machine ischio jambier

 191. Pingback: boxe philippine

 192. Pingback: kerassentials

 193. Pingback: Fiverr Earn

 194. Pingback: Fiverr Earn

 195. Pingback: Fiverr Earn

 196. Pingback: Fiverr Earn

 197. Pingback: Fiverr Earn

 198. Pingback: Fiverr Earn

 199. Pingback: Fiverr Earn

 200. Pingback: Fiverr Earn

 201. Pingback: Hooled luce led

 202. Pingback: strisce led cartongesso acquistare

 203. Pingback: fiverrearn.com

 204. Pingback: fiverrearn.com

 205. Pingback: fiverrearn.com

 206. Pingback: fiverrearn.com

 207. Pingback: fiverrearn.com

 208. Pingback: Advance-Esthetic LLC

 209. Pingback: fiverrearn.com

 210. Pingback: cara daftar sdn bhd murah online ssm

 211. Pingback: kos daftar sdn bhd online murah ssm

 212. Pingback: flatbed broker

 213. Pingback: quietum plus buy

 214. Pingback: TLI

 215. Pingback: ikaria lean belly juice buy

 216. Pingback: merle french bulldog houston

 217. Pingback: dallas frenchie

 218. Pingback: fiverrearn.com

 219. Pingback: fiverrearn.com

 220. Pingback: puppies french bulldog

 221. Pingback: fiverrearn.com

 222. Pingback: fiverrearn.com

 223. Pingback: french bulldog colors

 224. Pingback: french bulldog ears down

 225. Pingback: frenchie san francisco

 226. Pingback: french bulldog puppies sacramento

 227. Pingback: morkie poo

 228. Pingback: bernedoodle

 229. Pingback: mini bulldog

 230. Pingback: dog kennel

 231. Pingback: whale shark tour isla mujeres

 232. Pingback: jute rugs

 233. Pingback: Local Piano Movers

 234. Pingback: Piano Disassembly and Assembly

 235. Pingback: London Piano Movers

 236. Pingback: Private universities in Egypt

 237. Pingback: Best university in Egypt

 238. Pingback: Private universities in Egypt

 239. Pingback: Private universities in Egypt

 240. Pingback: Top university in Egypt

 241. Pingback: Top university in Egypt

 242. Pingback: Best university in Egypt

 243. Pingback: Private universities in Egypt

 244. Pingback: Top university in Egypt

 245. Pingback: Private universities in Egypt

 246. Pingback: isla mujeres golf cart rental

 247. Pingback: isla mujeres rental

 248. Pingback: french bulldog

 249. Pingback: teacup frenchie for sale

 250. Pingback: tourist visa vietnam

 251. Pingback: viet travel

 252. Pingback: book tour vietravel

 253. Pingback: swimsuit for women

 254. Pingback: mini frenchie

 255. Pingback: clima hoy en nueva york

 256. Pingback: micro frenchies

 257. Pingback: Cell phone repair Tustin

 258. Pingback: french bulldog for sale texas

 259. Pingback: Sterling silver heart earrings

 260. Pingback: best Phone

 261. Pingback: best Samsung

 262. Pingback: future university

 263. Pingback: future university

 264. Pingback: future university

 265. Pingback: multisbo

 266. Pingback: golf cart isla mujeres

 267. Pingback: wix marketplace

 268. Pingback: frenchie puppies

 269. Pingback: Fiverr.Com

 270. Pingback: Fiverr

 271. Pingback: fue

 272. Pingback: isla mujeres rental golf cart

 273. Pingback: golf cart rental isla mujeres

 274. Pingback: french bulldog

 275. Pingback: french bulldog puppies

 276. Pingback: french bulldog

 277. Pingback: golf cart rental isla mujeres

 278. Pingback: transportation from cancun to isla mujeres

 279. Pingback: Business improvement consultancy

 280. Pingback: french bulldogs for sale in austin

 281. Pingback: Warranty

 282. Pingback: Piano maintenance

 283. Pingback: Secure piano transport

 284. Pingback: FUE

 285. Pingback: FUE

 286. Pingback: FUE

 287. Pingback: FUE

 288. Pingback: FUE

 289. Pingback: FUE

 290. Pingback: Packing materials

 291. Pingback: Furniture transport

 292. Pingback: Office packing

 293. Pingback: pcfinancial.ca/activate

 294. Pingback: FiverrEarn

 295. Pingback: FiverrEarn

 296. Pingback: Fiverr.Com

 297. Pingback: Fiverr

 298. Pingback: Fiverr

 299. Pingback: FiverrEarn

 300. Pingback: Sell Anything for Free

 301. Pingback: FiverrEarn

 302. Pingback: FiverrEarn

 303. Pingback: FiverrEarn

 304. Pingback: Training Philippines

 305. Pingback: Media

 306. Pingback: FiverrEarn

 307. Pingback: Pupuk Organik terpercaya dan terbaik di pupukanorganik.com

 308. Pingback: Pupuk Anorganik terpercaya dan terbaik melalui pupukanorganik.com

 309. Pingback: pupuk cair terbaik adalah di pupukanorganik.com

 310. Pingback: Pupuk terbaik dan terpercaya di pupukanorganik.com

 311. Pingback: pupuk cair terbaik adalah di pupukanorganik.com

 312. Pingback: Unisex Exclusive Design Tees/Apparel

 313. Pingback: partners

 314. Pingback: amiclear official website

 315. Pingback: glucoberry where to buy

 316. Pingback: endopump where to buy

 317. Pingback: skincare

 318. Pingback: STUDY ABROAD AGENCY KOTTAYAM

 319. Pingback: joint genesis

 320. Pingback: french bulldog puppies

 321. Pingback: frenchie stud

 322. Pingback: Predictions

 323. Pingback: FiverrEarn

 324. Pingback: FiverrEarn

 325. Pingback: FiverrEarn

 326. Pingback: FiverrEarn

 327. Pingback: FiverrEarn

 328. Pingback: FiverrEarn

 329. Pingback: live sex cams

 330. Pingback: live sex cams

 331. Pingback: live sex cams

 332. Pingback: live sex cams

 333. Pingback: live sex cams

 334. Pingback: FiverrEarn

 335. Pingback: FiverrEarn

 336. Pingback: FiverrEarn

 337. Pingback: FiverrEarn

 338. Pingback: FiverrEarn

 339. Pingback: FiverrEarn

 340. Pingback: FiverrEarn

 341. Pingback: texas french bulldogs

 342. Pingback: FiverrEarn

 343. Pingback: FiverrEarn

 344. Pingback: FiverrEarn

 345. Pingback: FiverrEarn

 346. Pingback: FiverrEarn

 347. Pingback: FiverrEarn

 348. Pingback: FiverrEarn

 349. Pingback: FiverrEarn

 350. Pingback: FiverrEarn

 351. Pingback: FiverrEarn

 352. Pingback: FiverrEarn

 353. Pingback: FiverrEarn

 354. Pingback: FiverrEarn

 355. Pingback: Queen Arwa University

 356. Pingback: FiverrEarn

 357. Pingback: FiverrEarn

 358. Pingback: FiverrEarn

 359. Pingback: FiverrEarn

 360. Pingback: FiverrEarn

 361. Pingback: FiverrEarn

 362. Pingback: serialebi qaerulad

 363. Pingback: Food

 364. Pingback: preset filters for lightroom

 365. Pingback: seo company illinois

 366. Pingback: pharmacy

 367. Pingback: agriculture

 368. Pingback: Slot Online

 369. Pingback: Slot Server Thailand

 370. Pingback: Scientific Research

 371. Pingback: Kuliah Termurah

 372. Pingback: FiverrEarn

 373. Pingback: FiverrEarn

 374. Pingback: FiverrEarn

 375. Pingback: FiverrEarn

 376. Pingback: Generator Service Leeds

 377. Pingback: fast lean pro legit

 378. Pingback: cheap sex cams

 379. Pingback: fullersears.com

 380. Pingback: fullersears.com

 381. Pingback: fullersears.com

 382. Pingback: fullersears.com

 383. Pingback: live sex cams

 384. Pingback: live sex cams

 385. Pingback: live sex cams

 386. Pingback: freeze dried

 387. Pingback: rare breed-trigger

 388. Pingback: Derecho fiscal

 389. Pingback: juicio de amparo en materia fiscal

 390. Pingback: prestanombres

 391. Pingback: car rental in dubai with driver

 392. Pingback: 늑대닷컴

 393. Pingback: Bonus slot online

 394. Pingback: One Peace AMV

 395. Pingback: nangs near me

 396. Pingback: freelance web developer Singapore

 397. Pingback: allgame

 398. Pingback: หวย24

 399. Pingback: bulldog with clothes

 400. Pingback: pg slot

 401. Pingback: leak detection london

 402. Pingback: AI Attorney

 403. Pingback: carte uno reverse

 404. Pingback: cybersécurité

 405. Pingback: Raahe Guide

 406. Pingback: Raahe Guide

 407. Pingback: Raahe Guide

 408. Pingback: aplikasi slot online free spin

 409. Pingback: Relationship Therapy in London

 410. Pingback: Dating Coach in London

 411. Pingback: east wind spa and hotel

 412. Pingback: resort lake placid

 413. Pingback: health supplements

 414. Pingback: evisa

 415. Pingback: weight loss injection

 416. Pingback: itsMasum.Com

 417. Pingback: itsMasum.Com

 418. Pingback: itsMasum.Com

 419. Pingback: catégories de logiciels malveillants

 420. Pingback: certification informatique

 421. Pingback: systèmes d'exploitation

 422. Pingback: FÜHRERSCHEIN KAUFEN

 423. Pingback: Nangs delivery sydney

 424. Pingback: chauffe eau Tours

 425. Pingback: link

 426. Pingback: itsmasum.com

 427. Pingback: itsmasum.com

 428. Pingback: boy chat

 429. Pingback: talk with strangers

 430. Pingback: itsmasum.com

 431. Pingback: itsmasum.com

 432. Pingback: joker gaming

 433. Pingback: delhi jobs

 434. Pingback: london jobs career

 435. Pingback: expertini

 436. Pingback: vienna jobs

Comments are closed.