Pavlovi modlitby a prosby zde směřují k jednomu specifickému cíli – k účasti na evangeliu. Účastí na evangeliu se předně míní spasení, dále se tím myslí aktivní účast na společenství v Kristu a v církvi, učení, a nakonec na samotném evangeliu ve smyslu „Velkého pověření“ jít do celého světa a kázat. Naše účast na evangeliu je životně důležitá. Pro nás, ale i pro ostatní křesťany i nespasené, a to nezmiňuji duchovní sféru andělů a démonů a Boha, pro které jsme svědectvím.