Skutky apoštolské 8:14-17 Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.

Tato pasáž je známa spíše svým následujícím příběhem a nazývá se obvykle tzv.:"Simonií" (zjednodušeně snaha koupit si moc), avšak tvůj dotaz odkrývá úžasné pravdy z období přechodu doby Starozákonní na dobu Novozákonní a zmiňuje přechod spásy (míněno nesení spásy, evangelia) ze židů na pohany. Je to skvělá otázka a není jednoduchá a tak i odpověď na ni nebude úplně jednoduchá ve stručnosti svého obsahu, ale ne ve složitosti pochopení zjevené pravdy.

Pamatujete jak Ježíš poslal učedníky do Jeruzaléma, ale do Samaří a k pohanům jim zakázal jít? (Mt10:5). Matouš 10:5-7 Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: "Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Pak přišla doba, kdy židé ukřižovali Krista a odmítli nést/kázat evangelium a spása přešla i na pohany. Už nebylo více kázáno evangelium království (Kristova pozemská vláda, kterou prve přišel nastolit), ale evangelium milosti=spása milostí skrze víru. Kristova pozemská vláda byla oddálena a čeká se na millenium, tisícileté království kdy opět Kristus s Davidem budou vládnout. Mezitím je teď "věk cirkve", kdy je kázáno evangelium milosti. Římanům 11 mluví o větvích jak pohané byli naroubováni namísto Izraele, dočasně, než opět přijde jejich čas.

Pak Ježíš dává Petrovi symbolický klíč, což znamená, že on otevře dveře k pohanům, ke kterým židé vůbec nechodili a nazývali je špinavými psy. I Samaří se židé vyhýbali, protože to byli smišení židé s pohany. Matouš 16:18-19 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi." Pak Bůh Petrovi připomíná, že je čas jít k pohanům, k těm ?nečistým špinavým psům?, a přinést jim spásu (nejedná se o žádné ustanovení ?papežství?, to v Bibli NEEXISTUJE a je čistě lidským výmyslem proti mysli Boží): Skutky apoštolské 10:13-15 Tu k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje." Ale hlas se ozval znovu: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté." A Sk 8:14-15 je podobné jako Sk 10:44-48. Tito lidé uvěřili stejně jako všichni ve starém zákoně i za dob Ježíše. Pak přišli letnice, vylití Ducha Sv. ve Sk2 nejprve na apoštoly = židy a pak to Petr přináší do Samaří 8:14-15 a k pohanům 10:44-48. Stejně jako ve starém zákoně lidé byli spaseni vírou, ale neměli v sobě permanentně přebývajiciho Ducha Sv., tak po ukřižování Krista a 50 dní potom (o letnicích) byl dán/vylit Duch Sv. na novozakonní věřící a přebývá v nich. Jan 14:16-17 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce (Ducha Sv.), aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

Takže shrnutí: Ve Starém zákoně neměli věřící v sobě trvale přebývajícího Ducha Sv. (až na několik vyjímek). Duch Sv. přebýval na nich, ale také je opouštěl, což se v dnešní novozákonní době už nemůže stat, viz.např. kniha Židům 13:5. (ikdyž se zde mluví konkrétně o financích, ten princip je přenesený obecně, že nás Bůh NIKDY neopustí). Po ukřižování a po letnicích byl Duch Sv. dán všem věřícím jako trvale přebývájící v nás. To bylo dáno Židům nejprve v Jeruzalémě, pak Petr nesl tuto zvěst/spásu/evangelium milosti Samařanům a pohanům, kteři pak také přijali Ducha Sv.

Dnes každý věřící automaticky má Ducha Sv. v momentě spásy (t.j okamžik, kdy uvěřil = vložil svoji důvěru v Krista jako zástupnou oběť za hřích a cestu věčné spásy), je jím pokřťen. 1.Korintským 12:13 Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.

Ten kdo skutečně uvěřil je spasen a je pokřtěn v jedno Kristovo tělo (církev) a je jedním z údů Kristova těla.

Ti lidé ve Sk8 byli spaseni dle starozákonní doby a jen ještě nepřijali benefit novozákonní doby, to jest, že by přijali trvale přebývajícího Ducha Sv. a stali se tak součástí církve, nevěsty Kristovi. Starozákonní věřící totiž nejsou nevěsta, ale budou hosté na svatbě beránka. Tak jim to Petr předal.

Jenom zde pozor, neboť mnohé, převážně letniční církve tohle učení zneužívají a tvrdí, že oni mají moc apoštolů a snaží se na lidi vkládat ruce, aby jim mohli předávat Ducha Sv. a jeho moc, projevující se v mluvení v jazycích podle nich v "blábolení". Nicméně Bible jasně učí, že to předal Petr jednou provždy, protože mu byl dán klíč. Petr nepředával Ducha všem nově věřícím znovu a znovu, ani nikdo jiný z apoštolů, ale jen tím otevřel dveře evangelia, které přešlo ze židů také na pohany. Ducha Sv. podle 1.Kor12:12-13 má totiž každý novozákonní věřící, a každý novozákonní věřící byl Duchem Sv. pokřtěn v momentě spásy. Není tzv. druhý křest Duchem Sv. apod. Tito lidé jen nechápou dobu změny z ekonomie starého zákona na nový zákon (nová smlouva), doposud nepochopili přechod a změnu věku (AION) a žijí tak a hlásají chybné, Bohu žel, destruktivní učení.

Bible nám totiž ukazuje směr, dává definici spásy, utvrzuje nás v jistotě spasení, potvrzuje naději, kterou máme a očekáváme z nebe, povzbuzuje nás tím, že naše spasení bude zjeveno, budeme obdarováni odměnami, máme se na co těšit a máme Slova, jenž komunikují, že se nemáme bát (zatracení), neboť dokonalá láska starch (ze zatracení a ztráty spásy) vyhání, a kdo tak nesmýšlí, ještě tuto lásku nepoznal (a postrádá tedy tuto jistotu). 1.Janův 4:17-18 V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

252 Comments

 1. Pingback: graph.orgOmicron-Variant-Symptoms-Is-An-Excessive-Amount-Of-Mucus-A-COVID-19-Symptom-02-24

 2. Pingback: canadian pharmaceuticals online

 3. Pingback: kernyusa.estranky.skclankyrisk-factors-linked-to-anxiety-disorders-differ-between-women-and-men-during-the-pandemic.html

 4. Pingback: weruybsd.fireblogz.com39575666four-issues-to-do-immediately-about-online-pharmacies

 5. Pingback: buy viagra online usa

 6. Pingback: https://swerbus.webgarden.com/

 7. Pingback: keuybc.estranky.skclanky30-facts-you-must-know--a-covid-cribsheet.html

 8. Pingback: canadian pharmacies without an rx

 9. Pingback: legitimate canadian mail order pharmacies

 10. Pingback: Canadian Pharmacies Shipping to USA

 11. Pingback: chubo3.wixsite.comcanadian-pharmacypostwhat-parents-must-find-out-about-kids-and-covid-19

 12. Pingback: best canadian mail order pharmacies

 13. Pingback: pharmacy-online.yolasite.com

 14. Pingback: canadian pharmacy online 24

 15. Pingback: 62553dced4718.site123.me

 16. Pingback: seketu.gonevis.comhigh-10-tips-with-order-medicine-online-1

 17. Pingback: site128620615.fo.team

 18. Pingback: https://625a9a98d5fa7.site123.me/blog/age-dependence-of-healthcare-interventions-for-covid-19-in-ontario-canada

 19. Pingback: hernswe.gonevis.comscientists-model-true-prevalence-of-covid-19-throughout-pandemic

 20. Pingback: https://selomns.gonevis.com/a-modified-age-structured-sir-model-for-covid-19-type-viruses/

 21. Pingback: https://trosorin.mystrikingly.com/

 22. Pingback: sasnd0.wixsite.comcialispostimpotent-victims-can-now-cheer-up-try-generic-tadalafil-men-health

 23. Pingback: 626106aa4da69.site123.meblognew-step-by-step-roadmap-for-tadalafil-5mg

 24. Pingback: buy cialis

 25. Pingback: hsoybn.estranky.skclankytadalafil-from-india-vs-brand-cialis---sexual-health.html

 26. Pingback: skuvsbs.gonevis.comwhen-tadalafil-5mg-competitors-is-good

 27. Pingback: hemuyrt.livejournal.com325.html

 28. Pingback: buy cialis online us pharmacy

 29. Pingback: sehytv.wordpress.com

 30. Pingback: ghswed.wordpress.com20220427he-final-word-information-to-online-pharmacies

 31. Pingback: canada online pharmacies

 32. Pingback: best canadian pharmacy

 33. Pingback: kewertyn.wordpress.com20220427expect-more-virtual-house-calls-out-of-your-doctor-thanks-to-telehealth-revolution

 34. Pingback: canada viagra

 35. Pingback: canada pharmacies

 36. Pingback: sernert.estranky.skclankyconfidential-information-on-online-pharmacies.html

 37. Pingback: kertubs.mystrikingly.com

 38. Pingback: https://626f977eb31c9.site123.me/blog/how-google-is-changing-how-we-approach-online-order-medicine-1

 39. Pingback: canadian-pharmaceuticals-online.yolasite.com

 40. Pingback: https://online-pharmacies0.yolasite.com/

 41. Pingback: 6270e49a4db60.site123.meblogthe-untold-secret-to-mastering-aspirin-in-just-7-days-1

 42. Pingback: https://deiun.flazio.com/

 43. Pingback: kertyun.flazio.com

 44. Pingback: https://kerntyas.gonevis.com/the-mafia-guide-to-online-pharmacies/

 45. Pingback: https://kerbnt.flazio.com/

 46. Pingback: online pharmacies

 47. Pingback: buy viagra usa

 48. Pingback: womed7.wixsite.compharmacy-onlinepostnew-ideas-into-canada-pharmacies-never-before-revealed

 49. Pingback: https://kerntyast.flazio.com/

 50. Pingback: sekyuna.gonevis.comthree-step-guidelines-for-online-pharmacies

 51. Pingback: gewrt.usluga.me

 52. Pingback: pharmacy-online.webflow.io

 53. Pingback: canadian-pharmacy.webflow.io

 54. Pingback: swebas.livejournal.com359.html

 55. Pingback: lawert.micro.blog

 56. Pingback: drugstore online

 57. Pingback: online pharmacies canada

 58. Pingback: www.divephotoguide.comuserdrugs

 59. Pingback: hub.docker.comrdkwerdrugs

 60. Pingback: https://form.jotform.com/decote/canadian-pharmacies-shipping-to-the

 61. Pingback: https://linktr.ee/canadianpharmacy

 62. Pingback: https://kawers.micro.blog/

 63. Pingback: mewser.mystrikingly.com

 64. Pingback: buy cialis with no prescription

 65. Pingback: buy cialis online no prescription

 66. Pingback: https://buycialisonline.fo.team/

 67. Pingback: https://laswert.wordpress.com/

 68. Pingback: buy cialis online cheap

 69. Pingback: https://kwxcva.estranky.cz/clanky/cialis-20-mg.html

 70. Pingback: https://tadalafil20mg.proweb.cz/

 71. Pingback: owzpkg.zombeek.cz

 72. Pingback: http://lasweb.iwopop.com/

 73. Pingback: buycialisonline.bigcartel.comcialis-without-a-doctor-prescription

 74. Pingback: https://buycialisonline.teachable.com/

 75. Pingback: kalwer.micro.blog

 76. Pingback: https://my.desktopnexus.com/Buycialis/journal/cialis-without-a-doctor-prescription-38780/

 77. Pingback: buy cialis online cheap

 78. Pingback: https://hub.docker.com/r/tadalafil/20mg

 79. Pingback: https://tadalafil20mg.webflow.io/

 80. Pingback: https://kswbnh.nethouse.ru/

 81. Pingback: https://www.formlets.com/forms/fpN4Ll8AEnDHBAkr/

 82. Pingback: buy tadalafil online

 83. Pingback: linktr.eebuycialisonline

 84. Pingback: cialis

 85. Pingback: graph.orgTadalafil-20mg-08-13

 86. Pingback: kwenzx.nethouse.ru

 87. Pingback: https://dwerks.nethouse.ru/

 88. Pingback: form.jotform.comycaatkcanadian-pharmaceuticals-online-lis

 89. Pingback: linktr.eeonlinepharmacies

 90. Pingback: telegra.phReputable-canadian-pharmaceuticals-online-08-12

 91. Pingback: https://graph.org/Pharmacies-in-canada-shipping-to-usa-08-12

 92. Pingback: canada pharmacy online

 93. Pingback: online canadian pharmacy

 94. Pingback: cialis canadian pharmacy

 95. Pingback: buy generic viagra

 96. Pingback: https://buyviagraonline.estranky.sk/clanky/buy-viagra-without-prescription-pharmacy-online.html

 97. Pingback: https://buyviagraonline.flazio.com/

 98. Pingback: https://buyviagraonline.fo.team/

 99. Pingback: buy viagra pills online

 100. Pingback: buyviagraonlinet.wordpress.com

 101. Pingback: https://buyviagraonl.livejournal.com/386.html

 102. Pingback: buyviagraonline.nethouse.ru

 103. Pingback: buy viagra delhi

 104. Pingback: buy cheap viagra on line

 105. Pingback: buyviagraonline.zombeek.cz

 106. Pingback: buy viagra medication

 107. Pingback: buyviagraonline.bigcartel.comviagra-without-a-doctor-prescription

 108. Pingback: buyviagraonline.teachable.com

 109. Pingback: https://telegra.ph/How-to-get-viagra-without-a-doctor-08-18

 110. Pingback: https://graph.org/Buying-viagra-without-a-prescription-08-18

 111. Pingback: buy cheap viagra in canada

 112. Pingback: https://my.desktopnexus.com/buyviagraonline/journal/online-viagra-without-a-prescriptuon-38932/

 113. Pingback: https://www.divephotoguide.com/user/buyviagraonline

 114. Pingback: https://hub.docker.com/r/buyviagraonline/viagra

 115. Pingback: viagrawithoutprescription.webflow.io

 116. Pingback: buy viagra online safely

 117. Pingback: buy viagra with no prescription

 118. Pingback: buyviagraonline.home.blog

 119. Pingback: https://canadianpharmaceuticalsonline.home.blog/

 120. Pingback: buy viagra with no prescription

 121. Pingback: buy viagra online safely

 122. Pingback: buy viagra online without a prescription

 123. Pingback: viagraonlineee.wordpress.com

 124. Pingback: viagraonline.home.blog

 125. Pingback: viagraonlinee.livejournal.com492.html

 126. Pingback: where to buy viagra online

 127. Pingback: https://onlineviagra.fo.team/

 128. Pingback: https://www.kadenze.com/users/canadian-pharmaceuticals-for-usa-sales

 129. Pingback: https://linktr.ee/canadianpharmaceuticalsonline

 130. Pingback: https://disqus.com/home/forum/canadian-pharmaceuticals-online/

 131. Pingback: canadian pharmacys

 132. Pingback: dailygram.comindex.phpblog1155353we-know-quite-a-bit-about-covid-19

 133. Pingback: https://challonge.com/en/canadianpharmaceuticalsonlinemt

 134. Pingback: 500px.complistofcanadianpharmaceuticalsonline

 135. Pingback: www.seje.gov.mzquestioncanadian-pharmacies-shipping-to-usa

 136. Pingback: https://challonge.com/en/canadianpharmaciesshippingtousa

 137. Pingback: legitimate canadian mail order pharmacies

 138. Pingback: https://pinshape.com/users/2441403-canadian-pharmaceuticals-online

 139. Pingback: www.scoop.ittopiccanadian-pharmaceuticals-online

 140. Pingback: canadian rx world pharmacy

 141. Pingback: online pharmacy canada

 142. Pingback: online pharmacies canada

 143. Pingback: https://reallygoodemails.com/canadianpharmaceuticalcompanies

 144. Pingback: pinshape.comusers2445987-order-stromectol-over-the-counter

 145. Pingback: https://reallygoodemails.com/orderstromectoloverthecounter

 146. Pingback: https://challonge.com/en/orderstromectoloverthecounter

 147. Pingback: https://500px.com/p/orderstromectoloverthecounter

 148. Pingback: https://www.seje.gov.mz/question/order-stromectol-over-the-counter-6/

 149. Pingback: https://canadajobscenter.com/author/buystromectol/

 150. Pingback: canadian drug

 151. Pingback: https://aoc.stamford.edu/profile/canadianpharmaceuticalsonline/

 152. Pingback: canadian medications

 153. Pingback: https://ktqt.ftu.edu.vn/en/question list/canadian-pharmaceuticals-for-usa-sales/

 154. Pingback: www.provenexpert.comcanadian-pharmaceuticals-online

 155. Pingback: is stromectol safe

 156. Pingback: stromectol in india

 157. Pingback: stromectol coupon

 158. Pingback: stromectol for scabies

 159. Pingback: https://www.repairanswers.net/question/order-stromectol-over-the-counter-2/

 160. Pingback: https://www.repairanswers.net/question/stromectol-order-online/

 161. Pingback: ivermectin

 162. Pingback: aoc.stamford.eduprofilegoatunmantmen

 163. Pingback: medicament stromectol

 164. Pingback: web904.combuy-ivermectin-online-fitndance

 165. Pingback: glycvimepedd.bandcamp.comreleases

 166. Pingback: https://canadajobscenter.com/author/ereswasint/

 167. Pingback: aoc.stamford.eduprofilehispennbackwin

 168. Pingback: bursuppsligme.bandcamp.comreleases

 169. Pingback: pinshape.comusers2461310-canadian-pharmacies-shipping-to-usa

 170. Pingback: stromectol for sale online

 171. Pingback: buy stromectol online

 172. Pingback: spytostyle.com

 173. Pingback: Beverly Bultron

 174. Pingback: Leandro Farland

 175. Pingback: MILF City

 176. Pingback: Madelyn Monroe MILF

 177. Pingback: Cory Chase MILF City

 178. Pingback: soft skills

 179. Pingback: best-domain-broker

 180. Pingback: Make my essay

 181. Pingback: Assignment Help Online

 182. Pingback: Assignment Paper Help

 183. Pingback: Homework Help

 184. Pingback: Assignment writer

 185. Pingback: Assignment Help USA

 186. Pingback: Locksmith Gateshead

 187. Pingback: Roblox cheats android

 188. Pingback: Dragon City cheats gold

 189. Pingback: Evony The King’s Return Cheats 2023

 190. Pingback: onlyfans leak

 191. Pingback: latin porn

 192. Pingback: nude

 193. Pingback: leak

 194. Pingback: Lockout Service

 195. Pingback: valentine pillow

 196. Pingback: organic antiseptic

 197. Pingback: aromatherapy

 198. Pingback: organic allergy relief

 199. Pingback: zinc sunscreen

 200. Pingback: valentine pillow

 201. Pingback: valentine gift

 202. Pingback: Mobil ödeme bozum

 203. Pingback: Türk Telekom mobil ödeme bozdurma

 204. Pingback: Become a camgirl in Australia

 205. Pingback: lock replacement

 206. Pingback: Monster Legends screenshot

 207. Pingback: Dragonscape Adventure game download

 208. Pingback: SimCity Buildit store

 209. Pingback: Animal Jam cheats 2020

 210. Pingback: اوپسی

 211. Pingback: Click Here

 212. Pingback: Click Here

 213. Pingback: Click Here

 214. Pingback: Click Here

 215. Pingback: Click Here

 216. Pingback: Click Here

 217. Pingback: Star Stable cheat

 218. Pingback: Harry Potter Hogwarts Mystery hack genertor online

 219. Pingback: RAID Shadow Legends cheats gems

 220. Pingback: 온라인카지노

 221. Pingback: Click Here

 222. Pingback: Click Here

 223. Pingback: thredup app

 224. Pingback: over hard eggs

 225. Pingback: pcakes kale chips yummy healthy eats tasty scrumptious sweets

 226. Pingback: rumble.com/pair

 227. Pingback: uwcu.org/activate

 228. Pingback: techronadvantage card.com/activate

 229. Pingback: Click Here

 230. Pingback: calcilux

 231. Pingback: lory feed

 232. Pingback: deli nature

 233. Pingback: cockatiels

 234. Pingback: 카지노사이트

 235. Pingback: Click Here

 236. Pingback: Click Here

 237. Pingback: Click Here

 238. Pingback: Click Here

 239. Pingback: Click Here

 240. Pingback: jagojp

 241. Pingback: Click Here

 242. Pingback: Click Here

 243. Pingback: Click Here

 244. Pingback: Click Here

 245. Pingback: Click Here

 246. Pingback: Click Here

 247. Pingback: Click Here

 248. Pingback: Click Here

 249. Pingback: Click Here

 250. Pingback: Click Here

 251. Pingback: Click Here

 252. Pingback: Click Here

Comments are closed.