1Kor 1:18 Nebo slovo kříže těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest. Pro mnohé moudré dnešního světa je kříž urážkou, protože nedovoluje kompromis. Kříž je naprosto netolerantní vůči tomu, co jde proti kříži – to jest dokonané práci Krista, práci kříže, plné platby za naše hříchy a vítězství Boha nad zlem, politikou Satana a jím samotným. Mat 27:42 Jiným pomáhal, sám sobě nemůž pomoci. Jestliže jest král Židovský, nechať nyní sestoupí z kříže, a uvěříme jemu. Ať sestoupí z kříže, a hned bude mít skupinu věřících, hned bude mít členy církve. Chtěli jen jednu podmínku, ať sestoupí z kříže. Ať jen vynechá kříž a bude mít spousty veřících. A o tom to všechno je. Kříž přináší výzvy našemu tělu, které naše tělo nemůže vystát. Kříž totiž nikdy nebude tolerovat naše tělo. Kříž je místem kde naše tělo bylo ukřižováno spolu s Kristem.

Jak smutné, že jsou církve, které vynechaly kříž a začaly propagovat „toleranci“ a „kompromis“. Přestaly nazývat hřích hříchem, protože nechtějí nikoho urazit. To vše ve jménu „lásky“, která v takovém případě není vůbec láskou, ale prostitucí, protože se stala prodejnou. Skutečná láska totiž není prodejná, nelze ji koupit a dokáže si stát na svém – na pravdě. Skutečná láska se nenechá zastrašit, podplatit, koupit. Nikdy nesmíme zaměnit skutečnou lásku s tou prodejnou, sentimentální. Píseň Písní 8:7Lásku neuhasí ani velké vody (soud, odsouzení či zástupy lidí, davy a národy) a řeky ji nezaplaví (náhlý útok zla, nepřátelská obvinění a invaze, kalamita). Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání (láska je čistá, neúplatná)*.

Jejich Pastoři sestoupili z kazatelny a opustili místo Bohem delegované autority a zaujali místo s ostatními bratry. „Vždyť jsme přeci bratři a jsme si všichni rovni“. Ve jménu „rovnosti“ sestoupili z kříže, aby mohli být tak nějak všem blíže. Bez kříže však žádná rovnost není, neboť je to právě kříž, kde jsme si všichni rovni, a ne bez něj. Tací opouští kazatelnu, nechtějí již mít pozici Bohem delegované autority, protože pravda Písem a jejich správný autoritativní výklad od jednoho Pastora-učitele je v dnešním světě, kde vše je relativní a subjektivní, velice nepopulární. Aby se stali více přijatelnými vyhli se jasnému poselství kříže a jejich hlas je nejasný. Takové církve opouštějí od jednoho Pastora církve a jsou vedeny skupinou starších bez hlavního staršího – bez Pastora-učitele**. Otevírají své církve diskuzním skupinkám a názorům a vytratil se jasný hlas a vedení pastýře a Pastýře (Pastora a Krista).

Jak překrásné však je být v církvi, kde je vše dobré v domě Otcově. V Církvi, která není prodejná a kde Bůh udílí pomazání. My se však držme Hlavy – Krista. Kol 2:18-19Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů…takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem. Žalm 133:1-3 Píseň stupňů, Davidova. Aj, jak dobré a jak utěšené, když bratří v jednomyslnosti přebývají! Jako mast (olej pomazání) výborná na hlavě, sstupující na bradu, bradu Aronovu, tekoucí až i na podolek roucha jeho. A jako rosa Hermon, kteráž sstupuje na hory Sionské. Nebo tu udílí Hospodin požehnání i života až na věky. Filipským 3:17-20 Spolunásledovníci moji buďte, bratří, a šetřte těch, kteříž tak chodí, jakož máte příklad na nás. Neboť mnozí chodí, o nichž jsem častokrát pravil vám a nyní s pláčem pravím, žeť jsou nepřátelé kříže Kristova, Jichžto konec jest zahynutí, jejichžto bůh jest břicho, a sláva jejich v mrzkostech jejich, kteříž o zemské věci stojí. Ale naše měšťanství jestiť v nebesích, odkudž i Spasitele očekáváme Pána Jezukrista

*soud = vody Noeho potopy zobrazují soud, vody a záplavy v Bibli též hovoří o invazi, zaplavení cizím národem. V knize Zjevení jsou pak vody a moře popsány též jako národy.

**Kniha Zjevení kapitola 2 mluví o andělích církvím. Jedná se o posly (řecky AGGELOS, angelos = posel). Jsou to Pastoři církví, neboť anděl nemůže od Boha dostat varování. Jsou totiž jen dokonalí a padlí andělé.

Comments are closed.