V Lukášově evangeliu 8:18 – 21 máme nádherný příklad Ježíšova láskyplného chování:

(Ježíš řekl) Proto dávejte pozor na to, jak posloucháte. Tomu, kdo má, totiž bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co si myslí, že má."
Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat. Oznámili mu tedy: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět." On jim však odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je."

Je zcela jisté, že mnozí lidé, kteří byli svědky tohoto Ježíšova chování je považovali za otřesné a říkali si ve svých srdcích: "Ježíši, proč nemiluješ svou matku a své bratry? Vždyť je to tvoje nejbližší rodina!" Nechápali Boží lásku Agape. Znali jen podvrh lásky, definici světového systému, tělesnou a sobeckou lásku, která hledá svůj vlastní prospěch.

Ježíš však nejednal v rozporu z láskou. Pouze ji správně definoval. Mnozí byli překvapeni. Stejně i dnes jsou lidé a nanštěstí i mnozí křesťané překvapeni, když se setkají s láskou AGAPE. Láska AGAPE totiž nedělá kompromisy a nikdy nejde proti pravdě! Taková láska však je nespaseným lidem a tělesným křesťanům proti srsti (Římanům 8:7a Smýšlení těla je proto v nepřátelství vůči Bohu). Ježíš měl plán v Lukášovi 8 a nehodlal slevit z pošlusnosti vůči svému nebeském Otci v zájmu "pokoje v rodině". Nevadilo mu, že Marie si na něj "vyšlápla", věřejně,  společně s Jeho bratřími, tzn. ve skupině – v jakési malé rodinné manipulativní konspiraci.

Podstatné na této události, je že Ježíova rodina byla motivována lidským dobrem. Jejich záměrem bylo Ježíšovi "pomoci", protože si mysleli, že se zbláznil kvůli přpracovanosti a nedostatku správné životosprávy. Římanům 8:7 "Smýšlení těla je proto v nepřátelství vůči Bohu, neboť není a vlastně ani nemůže být poddáno Božímu zákonu." Boha nezajímá lidské dobro, ani sentimentální podvrh lásky tělesných křesťanů.

Ježíš řekl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je." Kdyby se Ježíšova rodina  zaměřila správným směrem a poslouchal Boží slovo, jejich mysl by byla obnovena a neprojevilo by se u nich jednání vycházející z karnální mysli.

Římanům 12:1-2 "Proto vás vyzývám, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste vydali svá těla jako živou oběť, svatou a příjemnou Bohu, skrze vaši rozumnou službu. A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle."

Galatským 5:16 "Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla."

K této pasáži v Lukáši 8:18 – 21 říká uznávaný biblický učenec Mathew Henry: "Někteří z Ježíšových nejbližších příbuzných měli tu nejmenší snahu ho slyšet kázat. Místo aby byli uvnitř, což mohli lechce udělat, kdyby přišli včas, místo aby toužili po tom ho slyšet, stáli vně, a chtěli ho vidět ………. a jejich záměrem nebylo nic jiného než Ježíše vyrušit od kázání a donutit ho aby toho zanechal. Ježíš Kristus zůstal raději zaneprázdněn svým dílem, než aby si povídal s přáteli. Neopustil by kázání, aby šel a mluvil se svou matkou a bratry, protože Jeho jídlem a pitím bylo aby pokračoval ve svém díle. …………..Kristus je velice potěšen, když Jeho nejdražší a nejbližší vztah je s těmi, kteří naslouchají Božímu Slovu a činí je; znamenají pro něj víc než Jeho matka a bratři."

V 1. Korintským 13 Bůh podrobně definuje Boží lásku tělesným korintským křesťanům. Ve verši 6 je řečeno, že (Láska) se neraduje z nepravosti, ale raduje se s pravdou. Nepravost je emocionální rebelie vůči Bohu a tomu co řekl. Z toho verše je patrné, že Boží láska je vyvážená. Jedna strana je nekompromisní "ne" vůči všemu co má špatný postoj vůči Bohu. Druhá strana je společná radost. V řeckém textu je totiž v druhé části tohoto verše napsáno doslova: "SPOLEČNĚ se raduje (ř. sugchairo) v pravdě." Boží lásku proto nelze oddělit od pravdy Božího SLova. Je proto patrné že opravdová láska nedělá kompromisy a podporuje společenství v pravdě. Láska je zásadně proti nepravosti. Nepravost znamená špatný postoj, se kterým se může vypořádat jedině Bůh. Proto nemějme dětinské názory, že negativního člověka, který pomlouvá a odvrhne zdravé učení Bible získáme "láskou" zpět. Takový člověk se pohybuje ve sféře, kdy není v lidských silách hodovést k pokání – ke změně mysli, jeho negativního postoje. "je nemožné, aby když odpadnou, byli znovu obnoveni k pokání" Žd 6:6. Když se člověk rozhodne jít proti tomu čemu byl vyučen, tzn. má dostatek světla a kapacitu učinit správné rozhodnutí, když nechce aplikovat pravdu vírou, není mu lidské pomoci. Jak autor listu Židům říká, je to pro člověka nemožné. Tady žádná lidská "láska" nepomůže. Takový křesťan musí projít ukazňováním o které si Bůh Otec rozhoduje sám (Žd 6:8). Pouze Boží láskyplný zásah může vyprodukovat změnu v takovém případě (Mt19:26 Ježíš však na ně pohlédl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.")
    

V 2. Timoteovi 1:7 Pavel říká svému duchovnímu synu Timoteovi: "Bůh nám přece nedal ducha bázlivosti, ale ducha moci, lásky a jasné mysli." Opět je vidět, že Duch, kterého nám Bůh dal nedělá kompromisy. Je to Duch lásky,ano, ale také jasné mysli (ř. sophronismos). Sophronismos znamená zdravá mysl založená na Božím Slově, která rozopoznává co je slučitelné se zbožným křesťanským chování a co je nebezpečné a nakažlivé zlo. Skutečná láskyplná jednota je možná pouze na základě zdravého rozlišení nebezpečí a stejného úsudku. 1. Korintským 1: 10 "Prosím vás však, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a aby mezi vámi nebyly roztržky, ale abyste byli dokonale spojeni v téže mysli a v tomtéž úsudku.

Žalm 34 nám je velkým povzbuzením. V nádherné pasáži (v. 13-17), která krásně definuje zbožnost se v anglickém překladu The Amplified Bible píše:

13  Jaký člověk si oblíbil život a touží po dlouhém životě plném mnoha dnů, aby viděl dobro?
14  Střež před zlem svůj jazyk a své rty před promlouváním klamavých řečí!
15  Odejdi od zla a konej boro; vyhledávej, ptej se a měj touhu po pokoji a pronásleduj jej!
16  Oči Hospodinovy jsou obráceny k (nekompromisně) spravedlivým, a Jeho uši jsou otevřeny jejich volání.
17  Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich. (1Petr 3:10-12)

Mějme proto opravdovou Boží lásku a stůjme pevně v Biblickém učení bez kompromisů. Nenechme se vyrušit satanovými způsoby jednání, protože pouze to nám bude zárukou láskyplného společenst
ví a vzájemného požehnání Těla Kristova! 

V Janovi 3:16 se píše, že : "Bůh tak (takovýmto způsobem) miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život." S lidmi, kterým se nelíbí Jeho způsoby, Bůh nedělá žádné kompromisy.

Žalm 133 Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.

Amen!

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *