CEP Koloským1:29 O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou. Naše služba Bohu, ať už je jakákoliv, by měla být předně Jeho službou k nám. V Něm totiž nalézáme sílu ke službě. V poslední kapitole Matoušova evangelia Ježíš ve velikém pověření říká učedníkům: CEP Matouš 28:18Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, jděte tedy… Protože já mám veškerou moc, říká Ježíš, můžete jít. Ne protože jste silní, moudří a schopní, ale protože já mám veškerou moc. Je to Kristus, který v nás působí svou silou a působí to, abychom nejen sloužili, ale i to, abychom sloužit vůbec chtěli. CEP Filipským 2:13Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Není to z nás, ale z Něj a to znamená, že to přináší slávu ne nám samotným, ale Kristu.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *