Délka sukně podle zákona

Bible totiž nikde neudává přesný popis vhodného či nevhodného oblečení, ale na druhou stranu udává velice přesně jak se vhodně oblékat či ne. Správná odpověď není tedy určena délkou v centimetrech, ale jak už jsme zmínili, dvěma rozměry. Tím prvním rozměrem je velikost lásky a tím druhým je dospělost křesťana.

Délka sukně podle lásky

Římanům 13:10Láska neudělá bližnímu nic zlého. Láska je tedy naplněním zákona Vidíme tedy, že délka sukně není určena centimetry a zákonem, ale velikostí naší lásky k bližnímu. Přemýšlejme o tom.

Vždyť chci se chovat a oblékat tak, abych byl někomu kamenem úrazu? Není krásnější žít v čistotě svědomí před Bohem? Matouš 18:6-7Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mě věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Běda světu, že svádí ke hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou 1.Petrova 1:22Když jste nyní přijali pravdu… k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. Mnoho našich konceptů a přesvědčeních v našich životech je totiž určeno kulturou a prostředím, ve kterém žijeme, naším vzděláním a všemi možnými vlivy, které zformovali naše myšlení. Kultura v západní africe ohledně délky sukně je jiná než v evropě, nosí se zde většinou dlouhé šaty až po kotníky a neodhalují se ramena. Jižní afrika má však již jiný standart a existují oblasti, kde do půl těla obnažené ženy jsou naprosto přijatelné pro tamní kulturu. Naše myšlení má však být v souhlasu s Božím myšlením a ne s tradicí a kulturou. Římanům 13:10Láska neudělá bližnímu nic zlého. Láska je tedy naplněním zákona 1.Korinstkým 13:4-5Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, NEHLEDÁ SVŮJ PROSPĚCH… Přemýšlejme o tom.

Více těla – méně Boha

1.Korinstkým 13:5Láska nejedná nečestně, NEHLEDÁ SVŮJ PROSPĚCH… Jedním z ukazatelů míry dospělosti křesťana je jeho spokojenost a důvěra v Boha v různých situacích. Pokud nejsem schopný důvěřovat Boha za určité situace, začínám brát situace do vlastních rukou. Nedůvěřuji již potom v Boha, ale v tělo? To platí v duchovní sféře, ale i v té praktické. Jedna dívka na maturitní zkoušku volila raději krátkou sukni. O čem to mluví? Nedůvěřuji již v Boha, ale doslova v tělo. V odhalené tělo. Jak daleko bude jednou ona dívka ochotná jít?! Římanům 13:12b,14Odložme (svlečme, odhoďme) proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla… oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svému tělu… Míra naší důvěry v Boha totiž dříve nebo později nutně ovlivní míru odhalování či zahalování našeho těla. Přemýšlejme o tom.

Délka sukně podle dospělosti křesťana

Řekli jsme již, že jedním z rozměrů k určování délky sukně je naše láska k bližnímu, ale i k sobě samým. Tím druhým rozměrem je dospělost křesťana. Představte si, že k vám do shromáždění přijde dívka, která nemusí být úplně vhodně oblečená. Tak za prvé, vůbec nemusí být ještě spasená, takže nemá žádnou kapacitu, a pokud má nějaké morální světlo, tak nemá duchovní sílu to žít. Nebo může být již nějakou dobu věřící, avšak potřebuje určitou dobu k růstu, k tomu, aby v ní Bůh svojí láskou a pravdou způsobil proměnu smýšlení. Vidíme zde, že nemůžeme hned tak vynést soud, a že dospělost křesťana zde může hrát také určitou roli. Římanům 14:1Bratra (sestru) ve víře slabšího přijímejte mezi sebe… Takoví lidé nepotřebují praštit pravdou (Biblí) po hlavě a odsouzení, ale potřebují naší lásku a investici. Je však jasné, že míra duchovního růstu takové osoby bude odražena v proměně jejího smýšlení a následně chování a oblékání. Vždyť Boží láska změnu nevyžaduje, ale sama ji produkuje. Římanům 12:9-10Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Přijetí podle délky sukně nebo podle lásky

Lidé si obecně přejí být přijati těmi druhými a jsou pro to mnohdy schopni učinit cokoliv. Tlak vrstevníků mezi náctiletými donutí jedince se chovat a oblékat tak jako ostatní jen pro to, aby nebyl vyloučen z party, a aby si tak zajistil, že je přijatý. Tlak světa, oblékání ostatních žen a modní průmysl se svými časopisy a filmy dokáže vyvinout pěkně velký tlak na emoce a mysl dívek a žen, a jen pro to, aby byli přijaté, jsou schopné tomu všemu podlehnout. A tím, že je to nabízeno v takové ohromné míře, lidé už ani kolikrát sami nevidí a nerozliší, jak daleko to kolikrát došlo. Římanům 12:2A nepřizpůsobujte se (su-SCHEMATIZO = schéma, přizpůsobení) tomuto věku, nýbrž proměňujte se (METAMORPHO = skutečná proměna) obnovou své mysli, aby jste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Svět přijímá ty, kteří se světu přizpůsobí. Bůh nás však přijímá takové jací jsme, aniž bychom se museli měnit a Jeho láska nás sama později změní. Pokud ženy a dívky chtějí být skutečně přijaté, řešením není podlehnout a přizpůsobit se světu, ale věřit Bohu.

A světe div se, dokonce i muži, ti skuteční, vás pak přijmou a mnozí se do vás i zamilují. Ne proto, že jste ukázali více těla, než některá jiná žena, ale pro to, že praví muži boží vyznávají a milují pravé Boží hodnoty.

Jak dlouhá tedy ta sukně má být?

Odpověď je skutečně jednoduchá. Tak dlouhá, jak veliká je vaše láska a jak jste dospělá ve víře a ve svém Biblickém přesvědčením.

To znamená: 1/ nechte se milovat Bohem 2/ to způsobí, že skutečně a opravdově začnete milovat sama sebe a objevíte svoji skutečnou hodnotu 3/ to způsobí, že začnete Boha milovat zpět 4/ a Bůh pak začne obracet vaše oči k tomu, že začnete skutečně milovat druhé.

Boží láska vás změní, změní vaše smýšlení o Bohu, o vás samotných, o druhých a nakonec změní i váš šatník.